Telezöld Autós- Motoros Iskola

Válassza a Telezöld Autós- Motoros iskolát, hogy jogsijára is zöld utat kapjon

 

 

 

Írásos tájékoztató

 

"AM" KATEGÓRIA

 

 

 

 1. Hatvaniné Marton Margit egyéni vállalkozó,   Székhely 5000 Szolnok, Kisfaludy út 3. I./4.

 

Fantázianév: Telezöld Autós- Motoros Iskola,

 

5000 Szolnok, Kisfaludy út 3. I./4.

 

telefonszám: +36-30-6310007  e-mail: hatvaninemartonmargit@g mail.com   Honlap: telezold.hupont.hu

 

 1. A cég formája: Egyéni vállalkozó    

 2. Vállalkozói engedély száma: 6632824

 

OKÉV szám: 00332-2008    (A szolgáltatás teljesítéséhet a képzőszerv harmadik fél szolgáltatását is igénybe veheti!)

 

 1. Iskolavezető neve: Hatvaniné Marton Margit

 2. Az ügyfélfogadás helye: 5000 Szolnok, Szolnok Ispán krt. 9.fsz.10. Ideje: Csütörtök 8:30 – 16:30

 3. Telephely: nincs

 4. Az autósiskola az alábbi feltételekkel vállalja az Ön „AM” járműkategóriás képzését és vizsgára bocsátását:

 

A tanfolyamra jelentkezőknek „Jelentkezési lapot” kell kitölteni, amelyet a Képzőszerv térítésmentesen bocsát rendelkezésre. Az iskola vezetője ellenőrzi, hogy Ön megfelel-e a beiskolázási feltételeknek, a vizsgára bocsátás és a vezetői engedély kiadása nem ütközik-e akadályba. A tanfolyamra való beiskolázás Ön és a Képzőszerv közötti írásbeli szerződés alapján történik.  A tantermi oktatás helyett választani lehet e-learning elméleti képzési formát is.

 

 1. Az „AM” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez orvosi alkalmassági vizsgálat nem szükséges.

 2. A tanfolyamra az vehető fel, aki „AM” kategória esetén 13,5 életévét betöltötte, megfelel egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek, nyilatkozik a jelentkezési lapon arról, hogy írni-olvasni tud, és hogy járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból nem alkalmatlan.

 

A tanuló vizsgára bocsátásának feltételeit a közlekedési hatóság ellenőrzi. A vizsgák helyét és időpontját is a közlekedési hatóság jelöli ki.

 

Elméleti vizsgára az bocsátható,

 

 1. Aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.

 2. Aki megfelel az egészségügyi és közlekedésbiztonsági előírásoknak.

 3. Aki „AM” kategória esetén betöltötte az alábbi életkort: 14 év.

 4. Aki a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az alapfokú iskolai végzettség meglétét, a vizsga megkezdése előtt hitelt érdemlő módon igazolja. Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

 5. Aki az igazgatási szolgáltatási díjat a képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette

 

Az elméleti tanfolyam kezdetétől 9-hónapon belül kell lenni az első elméleti vizsgára jelentkezésnek. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

 

Forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki:

 

 • Betöltötte, „AM” kategóriánál, a 14. évet.

 • Az elméleti tárgyból sikeresen levizsgázott.

 • A tanfolyam gyakorlati részét elvégezte, s ezt a képzőszerv igazolta.

 

A sikeres elméleti vizsgát követő 2 éven belül kell az összes vizsgát befejezni. Ellenkező esetben az addig teljesített vizsgák érvényüket vesztik!

 

Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.

 

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 

 1. A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása

 

A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása az alábbi módokon lehetséges:

 

 • a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

 • az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával,

 • külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint

 • a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi

 • Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

 1. a közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga, amely kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél tehető le.

 

Nem szükséges ezen igazolás akkor, ha rendelkezik az alábbi végzettséggel:

 

A 31/1992/XII./NM rendelet alapján:

 

 • Az Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,

 • Az Állatorvosi - Tudományi Egyetemen szerzett állatorvosi,

 • Védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornászi,

 • Egészségügyi szakoktatói,

 • Diplomás ápolói oklevéllel.

 

Továbbá minden olyan vizsgázó, aki január 1. után bármely járműkategóriában vezetői engedélyt vagy trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt, valamint segédmotor kerékpárra vagy lassú járművezetői igazolványt szerzett.

 

Továbbá aki 1969. július 1. és 1983. december 31. között szerzett trolibusz járművezetői engedélyt vagy „D” kategóriás vezetői engedélyt.

 

A nem említett szakképesítések elfogadásáról a NKH egyedi elbírálása alapján határoz.

 

A képzőszerv vállalja, hogy a tanulóval történő egyeztetés után az elsősegélynyújtó tanfolyamot megszervezi.

 

 

 

 1. A tanfolyamok kötelező óraszámai („AM” kategória)

 

Elmélet:

 

Közlekedési ism.

Vezetéselmélet

Műszaki ismeretek

Összesen

Tanórák hossza

22 óra

1 óra

1 óra

24 óra

45 perc

 

 

 

Vezetés gyakorlat: minimum 11 óra

 

Alapoktatás

 

Főoktatás

 

Tanórák hossza

 

Városi vezetés

alapoktatás

vizsga

 

11 óra

6 óra

4 óra

1 óra

50 perc

 

 1. Járműhasználat:

 

Az összes elméleti vizsga sikeres letételét követően lehetőséget biztosítunk a gyakorlati vezetés megkezdésére. A gyakorlati vezetésre választható napszakokat az előírások figyelembe vételével a szakoktatóval kölcsönösen egyeztetni kell. Vezetésre bármely nap választható. Az oktatás Simson SR, vagy Suzuki let II. mopedekkel történik.

 

A nem üzemszerű használatból bekövetkezett kárt a kár okozója köteles megtéríteni.

 

 1. A hiányzás pótlásának módja:

 

Aki a tanfolyam elméleti részénél kötelező óraszám 10 %-ánál kevesebbet hiányzott, a hiányzást önálló felkészüléssel pótolhatja. Ezt meghaladó hiányzás esetén az elméleti előadásokról történő hiányzások pótlására az elméleti tanárokkal egyeztetve, pótfoglalkozások biztosításával van lehetőség. A pótóra 1500Ft/óra. A gyakorlati oktatási óráról történő hiányzást pótolni kell. Ennek díja a mindenkori gyakorlati óradíj.

 

 1. Tandíjak: („AM” kategória): A befizetés a képzőszervnél vagy az oktatóknál történik számla ellenében.

 

Elméleti tandíj (tantermi)

Gyakorlati óradíj

e-learning tandíj

30 000 Ft

3500 Ft

35000Ft

 

Saját jármű esetén a gyakorlati órák díja: 3 200 Ft/ óra

 

Egyéb költségek: Elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíj: 7.900,- Ft

 

A nem üzemszerű használat során bekövetkezett kárt a kár okozója köteles megtéríteni.

 

A tandíj árából az iskola kedvezményeket adhat. A különböző utalványok, ajándékkártyák, akciók és kedvezmények össze nem vonhatók.

 

 1. Mentesítés: Elméleti foglalkozás alól felmentést kaphat az a tanuló, aki nem beszél magyarul, siket, mozgássérült, aki az iskolavezetővel egyeztetve külön foglalkozáson vehet részt.
  A számítógépes elméleti vizsga alóli felmentést írásban kell kérelmezni a vizsgabizottság vezetőjétől.

 2. Áthelyezés: A tanulónak joga van más képzőszervnél folytatni a képzést. Az áthelyezésről szóló kérelmet az iskolavezető 3 napos határidőn belül alá írja, és igazolja,  hogy a tanuló meddig jutott el a képzésben. A tanuló áthelyezésekor a tanulónak 10 000,-Ft-os adminisztrációs díjat kell fizetnie..

 3. Oktatási helyszínek:

 

      Elmélet-5000 Szolnok, Baross utca 47.

 

      Gyakorlat-Jász-Nagykun-Szolnok megye

 

 1. A pótórák igénylése: Pótórát a gyakorlati oktatóval egyeztetve lehet igénybe venni, adíja a mindenkori gyakorlati óradíj.

 2. Képzésfelügyelet: A képzés felügyeletét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztálya látja el. Címe: 5000 Szolnok, Indóház út 8. Tel: 56/422-603

 3. Vizsgázó joga és kötelessége: Vizsgázónak joga van a kiírt vizsga időpontban a vizsgán részt venni. Amennyiben saját hibáján kívül a vizsga elmaradna, vagy meghiúsulna, joga van vizsgadíj újbóli megfizetése nélkül új vizsga időpontot kérni. Vizsgázónak kötelessége a vizsga időpontjában pontosan kulturáltan megjelennie. Amennyiben a vizsgáról késne, vagy nem jelenne meg, új vizsga időpontot csak a vizsgadíj újbóli megfizetése után kap, kivéve, ha a hiányzását betegség okozta, és azt az orvos igazolja.  Nyilatkoznia kell, hogy a vizsgán alkohol, kábítószer, vagy nyugtatószer hatása alatt nem áll. Tudomásul veszi, hogy ha a vizsga eredményét bármilyen módón befolyásolni próbálja, az a vizsga azonnali befejezését jelenti, és az eseményről a vizsgabiztos jegyzőkönyvet állít ki.

 4. Vizsgadíjak és megfizetésük „AM” kategória

 

Közlekedési ismeretek:

4600 Ft

Járműkezelési vizsga:

3600 Ft

Forgalmi vizsga:

3600 Ft

 

A vizsgadíjat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály pénztárában kell befizetni, és a bizonylatot a képzőszervnél leadni. A tandíj árából az iskola kedvezményeket adhat. A különböző utalványok, ajándékkártyák, akciók és kedvezmények össze nem vonhatók.

 

 1. A vezetői engedély kiadása

 

A vezetői engedély kiadásának feltétele, hogy a vizsgázó a jogszabályban meghatározott vizsgatárgyakból megfeleljen, vagy azok teljesítése alól felmentést kapjon  A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

 

A vezetői engedélyt az Okmány iroda állítja ki. Külföldi állampolgárnak minimálisan 6 hónapi tartózkodási engedéllyel kell rendelkeznie.


 

Szolnok.2017. 09. 06

 

                                         Hatvaniné Marton Margit

 

     iskolavezető

 

 

 

 

 

Írásos tájékoztató

 

"A1" kategória

 

 

 

 1. Hatvaniné Marton Margit egyéni vállalkozó,   Székhely 5000 Szolnok, Kisfaludy út 3. I./4.

 

Fantázianév: Telezöld Autós- Motoros Iskola, 5000 Szolnok, Kisfaludy út 3. I./4.

 

telefonszám: +36-30-6310007  e-mail: hatvaninemartonmargit@g mail.com   Honlap: telezold.hupont.hu

 

 1. A cég formája: Egyéni vállalkozó    

 2. Vállalkozói engedély száma: 6632824

 

OKÉV szám: 00332-2008     (A szolgáltatás teljesítéséhet a képzőszerv harmadik fél szolgáltatását is igénybe veheti!)

 

 1. Iskolavezető neve: Hatvaniné Marton Margit

 2. Az ügyfélfogadás helye: 5000 Szolnok, Szolnok Ispán krt. 9.fsz.10. Ideje: Csütörtök 8:30 – 16:30

 3. Telephely: nincs

 4. Az autósiskola az alábbi feltételekkel vállalja az Ön „A1” járműkategóriás képzését és vizsgára bocsátását:

 

A tanfolyamra jelentkezőknek „Jelentkezési lapot” kell kitölteni, amelyet a Képzőszerv térítésmentesen bocsát rendelkezésre. Az iskola vezetője ellenőrzi, hogy Ön megfelel-e a beiskolázási feltételeknek, a vizsgára bocsátás és a vezetői engedély kiadása nem ütközik-e akadályba. A tanfolyamra való beiskolázás Ön és a Képzőszerv közötti írásbeli szerződés alapján történik.  A tantermi oktatás helyett választani lehet e-learning elméleti képzési formát is.

 

 1. Az „A1” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni, kivéve, ha érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik más járműkategóriában.

 2. A tanfolyamra az vehető fel, aki „A1” kategória esetén 16. életévét betöltötte, megfelel egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek, nyilatkozik a jelentkezési lapon az alapfokú iskolai végzettség meglétéről, és hogy járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból nem alkalmatlan.

 

A tanuló vizsgára bocsájtásának feltételeit a közlekedési hatóság ellenőrzi. A vizsgák helyét és időpontját is a közlekedési hatóság jelöli ki.

 

Elméleti vizsgára az bocsátható,

 

       Aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.

 

 1. Aki megfelel az egészségügyi és közlekedésbiztonsági előírásoknak.

 2. Aki „A1” kategória esetén betöltötte az alábbi életkort: 15 év és 6 hónap.

 3. Aki a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az alapfokú iskolai végzettség meglétét, a vizsga megkezdése előtt hitelt érdemlő módon igazolja. Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

 4. Aki az igazgatási szolgáltatási díjat a képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette

 

Az elméleti tanfolyam kezdetétől 9-hónapon belül kell lenni az első elméleti vizsgára jelentkezésnek. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

 

Forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki:

 

 • Betöltötte, „A1” kategóriánál, a 16. évet.

 • Az elméleti tárgyból sikeresen levizsgázott.

 • A tanfolyam gyakorlati részét elvégezte, s ezt a képzőszerv igazolta.

 

A sikeres elméleti vizsgát követő 2 éven belül kell az összes vizsgát befejezni. Ellenkező esetben az addig teljesített vizsgák érvényüket vesztik!

 

Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.

 

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 

 1. A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása

 

A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása az alábbi módokon lehetséges:

 

 • a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

 • az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával,

 • külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint

 • a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi

 • Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

 1. a közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga, amely kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél tehető le.

 

Nem szükséges ezen igazolás akkor, ha rendelkezik az alábbi végzettséggel:

 

A 31/1992/XII./NM rendelet alapján:

 

 • Az Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,

 • Az Állatorvosi - Tudományi Egyetemen szerzett állatorvosi,

 • Védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornászi,

 • Egészségügyi szakoktatói,

 • Diplomás ápolói oklevéllel.

 

Továbbá minden olyan vizsgázó, aki január 1. után bármely járműkategóriában vezetői engedélyt vagy trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt, valamint segédmotor kerékpárra vagy lassú járművezetői igazolványt szerzett.

 

Továbbá aki 1969. július 1. és 1983. december 31. között szerzett trolibusz járművezetői engedélyt vagy „D” kategóriás vezetői engedélyt.

 

A nem említett szakképesítések elfogadásáról a NKH egyedi elbírálása alapján határoz.

 

A képzőszerv vállalja, hogy a tanulóval történő egyeztetés után az elsősegélynyújtó tanfolyamot megszervezi.

 

 

 

 1. A tanfolyamok kötelező óraszámai („A1” kategória)

 

Elmélet:

 

Közlekedési ism.

Vezetéselmélet

Műszaki ismeretek

Összesen

Tanórák hossza

22 óra

1 óra

1 óra

24 óra

45 perc

 

 

 

Vezetés gyakorlat: minimum 16 óra

 

Alapoktatás

 

Főoktatás

   

Tanórák hossza

 

Városi vezetés

országúti

alapoktatás

vizsga

 

16 óra

8 óra

2 óra

6 óra

1 óra

50 perc

 

 1. Járműhasználat:

 

Az összes elméleti vizsga sikeres letételét követően lehetőséget biztosítunk a gyakorlati vezetés megkezdésére. A gyakorlati vezetésre választható napszakokat az előírások figyelembe vételével a szakoktatóval kölcsönösen egyeztetni kell. Vezetésre bármely nap választható. Az oktatás Suzuki GV125 típusú gépjárművel történik.

 

A nem üzemszerű hsználatból eredő kár esetén a károkozó a kárt köteles megtéríteni.

 

 1. A hiányzás pótlásának módja:

 

Aki a tanfolyam elméleti részénél kötelező óraszám 10 %-ánál kevesebbet hiányzott, a hiányzást önálló felkészüléssel pótolhatja. Ezt meghaladó hiányzás esetén az elméleti előadásokról történő hiányzások pótlására az elméleti tanárokkal egyeztetve, pótfoglalkozások biztosításával van lehetőség. A pótóra 1500Ft/óra. A gyakorlati oktatási óráról történő hiányzást pótolni kell. Ennek díja a mindenkori gyakorlati óradíj.

 

 1. Tandíjak: („A1” kategória): A befizetés a képzőszervnél vagy az oktatóknál történik számla ellenében.

 

Elméleti tandíj (tantermi)

Gyakorlati óradíj

e-learning tandíj

35 000 Ft

4500 Ft

35000Ft

 

Saját jármű esetén a gyakorlati órák díja: 3 500 Ft/ óra

 

Egyéb költségek: Elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíj: 7.900,- Ft

 

A nem üzemszerű használat során bekövetkezett kárt a kár okozója köteles megtéríteni.

 

A tandíj árából az iskola kedvezményeket adhat. A különböző utalványok, ajándékkártyák, akciók és kedvezmények össze nem vonhatók.

 

 1. Mentesítés: Elméleti foglalkozás alól felmentést kaphat az a tanuló, aki nem beszél magyarul, siket, mozgássérült, aki az iskolavezetővel egyeztetve külön foglalkozáson vehet részt.
  A számítógépes elméleti vizsga alóli felmentést írásban kell kérelmezni a vizsgabizottság vezetőjétől.

 2. Áthelyezés: A tanulónak joga van más képzőszervnél folytatni a képzést. Az áthelyezésről szóló kérelmet az iskolavezető 3 napos határidőn belül alá írja, és igazolja,  hogy a tanuló meddig jutott el a képzésben. A tanuló áthelyezésekor a tanulónak 10 000,-Ft-os adminisztrációs díjat kell fizetnie..

 3. Oktatási helyszínek:

 

      Elmélet-5000 Szolnok, Baross utca 47.

 

      Gyakorlat-Jász-Nagykun-Szolnok megye

 

 1. A pótórák igénylése: Pótórát a gyakorlati oktatóval egyeztetve lehet igénybe venni, adíja a mindenkori gyakorlati óradíj.

 2. Képzésfelügyelet: A képzés felügyeletét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztálya látja el. Címe: 5000 Szolnok, Indóház út 8. Tel: 56/422-603

 3. Vizsgázó joga és kötelessége: Vizsgázónak joga van a kiírt vizsga időpontban a vizsgán részt venni. Amennyiben saját hibáján kívül a vizsga elmaradna, vagy meghiúsulna, joga van vizsgadíj újbóli megfizetése nélkül új vizsga időpontot kérni. Vizsgázónak kötelessége a vizsga időpontjában pontosan kulturáltan megjelennie. Amennyiben a vizsgáról késne, vagy nem jelenne meg, új vizsga időpontot csak a vizsgadíj újbóli megfizetése után kap, kivéve, ha a hiányzását betegség okozta, és azt az orvos igazolja.  Nyilatkoznia kell, hogy a vizsgán alkohol, kábítószer, vagy nyugtatószer hatása alatt nem áll. Tudomásul veszi, hogy ha a vizsga eredményét bármilyen módón befolyásolni próbálja, az a vizsga azonnali befejezését jelenti, és az eseményről a vizsgabiztos jegyzőkönyvet állít ki.

 4. Vizsgadíjak és megfizetésük „A1” kategória

 

Közlekedési ismeretek:

4600 Ft

Járműkezelési vizsga:

4700 Ft

Forgalmi vizsga:

11000 Ft

 

A vizsgadíjat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály pénztárában kell befizetni, és a bizonylatot a képzőszervnél leadni. A tandíj árából az iskola kedvezményeket adhat. A különböző utalványok, ajándékkártyák, akciók és kedvezmények össze nem vonhatók.

 

 1. A vezetői engedély kiadása

 

A vezetői engedély kiadásának feltétele, hogy a vizsgázó a jogszabályban meghatározott vizsgatárgyakból megfeleljen, vagy azok teljesítése alól felmentést kapjon  A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

 

A vezetői engedélyt az Okmány iroda állítja ki. Külföldi állampolgárnak minimálisan 6 hónapi tartózkodási engedéllyel kell rendelkeznie.


 

Szolnok.2017. 09. 06

 

                                         Hatvaniné Marton Margit

 

     iskolavezető

 

 

 

 

 

Írásos tájékoztató 

 

A1 meglévő B kat.vezetői engedéllyel.

 

 

 

 1. Hatvaniné Marton Margit egyéni vállalkozó,   Székhely 5000 Szolnok, Kisfaludy út 3. I./4.

 

Fantázianév: Telezöld Autós- Motoros Iskola, 5000 Szolnok, Kisfaludy út 3. I./4.

 

telefonszám: +36-30-6310007  e-mail: hatvaninemartonmargit@g mail.com   Honlap: telezold.hupont.hu

 

 1. A cég formája: Egyéni vállalkozó    

 2. Vállalkozói engedély száma: 6632824

 

OKÉV szám: 00332-2008     (A szolgáltatás teljesítéséhet a képzőszerv harmadik fél szolgáltatását is igénybe veheti!)

 

 1. Iskolavezető neve: Hatvaniné Marton Margit

 2. Az ügyfélfogadás helye: 5000 Szolnok, Szolnok Ispán krt. 9.fsz.10. Ideje: Csütörtök 8:30 – 16:30

 3. Telephely: nincs

 4. Az autósiskola az alábbi feltételekkel vállalja az Ön „A1” járműkategóriás képzését és vizsgára bocsátását meglévő „B” járműkategóriás vezetői engedéllyel:

 

A tanfolyamra jelentkezőknek „Jelentkezési lapot” kell kitölteni, amelyet a Képzőszerv térítésmentesen bocsát rendelkezésre. Az iskola vezetője ellenőrzi, hogy Ön megfelel-e a beiskolázási feltételeknek, a vizsgára bocsátás és a vezetői engedély kiadása nem ütközik-e akadályba. A tanfolyamra való beiskolázás Ön és a Képzőszerv közötti írásbeli szerződés alapján történik.  A tantermi oktatás helyett választani lehet e-learning elméleti képzési formát is.

 

 1. Az „A1” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni, kivéve, ha érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik más járműkategóriában.

 2. A tanfolyamra az vehető fel, aki „A1” kategória esetén 16. életévét betöltötte, megfelel egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek, nyilatkozik a jelentkezési lapon az alapfokú iskolai végzettség meglétéről, és hogy járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból nem alkalmatlan, illetve érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.

 

A tanuló vizsgára bocsátásának feltételeit a közlekedési hatóság ellenőrzi. A vizsgák helyét és időpontját is a közlekedési hatóság jelöli ki.

 

Elméleti vizsgára az bocsátható,

 

 1. Aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.

 2. Aki megfelel az egészségügyi és közlekedésbiztonsági előírásoknak.

 3. Aki „A1” kategória esetén betöltötte az alábbi életkort: 17 év és 9 hónap.

 4. Aki a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az alapfokú iskolai végzettség meglétét, a vizsga megkezdése előtt hitelt érdemlő módon igazolja. Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

 5. Aki az igazgatási szolgáltatási díjat a képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette

 

Az elméleti tanfolyam kezdetétől 9-hónapon belül kell lenni az első elméleti vizsgára jelentkezésnek. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

 

Forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki:

 

 • Betöltötte, „A1” kategóriánál, a 16. évet.

 • Az elméleti tárgyból sikeresen levizsgázott.

 • A tanfolyam gyakorlati részét elvégezte, s ezt a képzőszerv igazolta.

 

A sikeres elméleti vizsgát követő 2 éven belül kell az összes vizsgát befejezni. Ellenkező esetben az addig teljesített vizsgák érvényüket vesztik!

 

Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.

 

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 

 1. A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása

 

A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása az alábbi módokon lehetséges:

 

 • a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

 • az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával,

 • külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint

 • a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi

 • Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

 1. a közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga, amely kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél tehető le.

 

Nem szükséges ezen igazolás akkor, ha rendelkezik az alábbi végzettséggel:

 

A 31/1992/XII./NM rendelet alapján:

 

 • Az Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,

 • Az Állatorvosi - Tudományi Egyetemen szerzett állatorvosi,

 • Védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornászi,

 • Egészségügyi szakoktatói,

 • Diplomás ápolói oklevéllel.

 

Továbbá minden olyan vizsgázó, aki január 1. után bármely járműkategóriában vezetői engedélyt vagy trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt, valamint segédmotor kerékpárra vagy lassú járművezetői igazolványt szerzett.

 

Továbbá aki 1969. július 1. és 1983. december 31. között szerzett trolibusz járművezetői engedélyt vagy „D” kategóriás vezetői engedélyt.

 

A nem említett szakképesítések elfogadásáról a NKH egyedi elbírálása alapján határoz.

 

A képzőszerv vállalja, hogy a tanulóval történő egyeztetés után az elsősegélynyújtó tanfolyamot megszervezi.

 

 

 

 1. A tanfolyamok kötelező óraszámai („A1” kategória)

 

Elmélet:

 

Közlekedési ism.

Vezetéselmélet

Műszaki ismeretek

Összesen

Tanórák hossza

4 óra

4 óra

4 óra

12 óra

45 perc

 

 

 

Vezetés gyakorlat: minimum 16 óra

 

Alapoktatás

 

Főoktatás

   

Tanórák hossza

 

Városi vezetés

országúti

alapoktatás

vizsga

 

3 óra

1 óra

0 óra

1 óra

1 óra

50 perc

 

 1. Járműhasználat:

 

Az összes elméleti vizsga sikeres letételét követően lehetőséget biztosítunk a gyakorlati vezetés megkezdésére. A gyakorlati vezetésre választható napszakokat az előírások figyelembe vételével a szakoktatóval kölcsönösen egyeztetni kell. Vezetésre bármely nap választható. Az oktatás Suzuki GN 125-tel történik.

 

 1. A hiányzás pótlásának módja:

 

Aki a tanfolyam elméleti részénél kötelező óraszám 10 %-ánál kevesebbet hiányzott, a hiányzást önálló felkészüléssel pótolhatja. Ezt meghaladó hiányzás esetén az elméleti előadásokról történő hiányzások pótlására az elméleti tanárokkal egyeztetve, pótfoglalkozások biztosításával van lehetőség. A pótóra 1500Ft/óra. A gyakorlati oktatási óráról történő hiányzást pótolni kell. Ennek díja a mindenkori gyakorlati óradíj.

 

 1. Tandíjak: („A1” kategória): A befizetés a képzőszervnél vagy az oktatóknál történik számla ellenében.

 

Elméleti tandíj (tantermi)

Gyakorlati óradíj

e-learning tandíj

30 000 Ft

6000 Ft

35000Ft

 

Az alap óraszámon felüli gyakorlati órák díja: 4500 Ft/ óra

 

Egyéb költségek: Elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíj: 7.900,- Ft

 

A nem üzemszerű használat során bekövetkezett kárt a kár okozója köteles megtéríteni.

 

A tandíj árából az iskola kedvezményeket adhat. A különböző utalványok, ajándékkártyák, akciók és kedvezmények össze nem vonhatók.

 

 1. Mentesítés: Elméleti foglalkozás alól felmentést kaphat az a tanuló, aki nem beszél magyarul, siket, mozgássérült, aki az iskolavezetővel egyeztetve külön foglalkozáson vehet részt.
  A számítógépes elméleti vizsga alóli felmentést írásban kell kérelmezni a vizsgabizottság vezetőjétől.

 2. Áthelyezés: A tanulónak joga van más képzőszervnél folytatni a képzést. Az áthelyezésről szóló kérelmet az iskolavezető 3 napos határidőn belül alá írja, és igazolja,  hogy a tanuló meddig jutott el a képzésben. A tanuló áthelyezésekor a tanulónak 10 000,-Ft-os adminisztrációs díjat kell fizetnie..

 3. Oktatási helyszínek:

 

      Elmélet-5000 Szolnok, Baross utca 47.

 

      Gyakorlat-Jász-Nagykun-Szolnok megye

 

 1. A pótórák igénylése: Pótórát a gyakorlati oktatóval egyeztetve lehet igénybe venni, adíja a mindenkori gyakorlati óradíj.

 2. Képzésfelügyelet: A képzés felügyeletét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztálya látja el. Címe: 5000 Szolnok, Indóház út 8. Tel: 56/422-603

 3. Vizsgázó joga és kötelessége: Vizsgázónak joga van a kiírt vizsga időpontban a vizsgán részt venni. Amennyiben saját hibáján kívül a vizsga elmaradna, vagy meghiúsulna, joga van vizsgadíj újbóli megfizetése nélkül új vizsga időpontot kérni. Vizsgázónak kötelessége a vizsga időpontjában pontosan kulturáltan megjelennie. Amennyiben a vizsgáról késne, vagy nem jelenne meg, új vizsga időpontot csak a vizsgadíj újbóli megfizetése után kap, kivéve, ha a hiányzását betegség okozta, és azt az orvos igazolja.  Nyilatkoznia kell, hogy a vizsgán alkohol, kábítószer, vagy nyugtatószer hatása alatt nem áll. Tudomásul veszi, hogy ha a vizsga eredményét bármilyen módón befolyásolni próbálja, az a vizsga azonnali befejezését jelenti, és az eseményről a vizsgabiztos jegyzőkönyvet állít ki.

 4. Vizsgadíjak és megfizetésük „A1” kategória

 

Közlekedési ismeretek:

4600 Ft

Járműkezelési és

 

Forgalmi vizsga:

11000 Ft

 

A vizsgadíjat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály pénztárában kell befizetni, és a bizonylatot a képzőszervnél leadni. A tandíj árából az iskola kedvezményeket adhat. A különböző utalványok, ajándékkártyák, akciók és kedvezmények össze nem vonhatók.

 

 1. A vezetői engedély kiadása

 

A vezetői engedély kiadásának feltétele, hogy a vizsgázó a jogszabályban meghatározott vizsgatárgyakból megfeleljen, vagy azok teljesítése alól felmentést kapjon  A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

 

A vezetői engedélyt az Okmány iroda állítja ki. Külföldi állampolgárnak minimálisan 6 hónapi tartózkodási engedéllyel kell rendelkeznie.


 

Szolnok.2017. 09. 06

 

                                         Hatvaniné Marton Margit

 

     iskolavezető

 

 

 

 

 

Írásos tájékoztató

 

"A2" kategória

 

 

 

 1. Hatvaniné Marton Margit egyéni vállalkozó,   Székhely 5000 Szolnok, Kisfaludy út 3. I./4.

 

Fantázianév: Telezöld Autós- Motoros Iskola, 5000 Szolnok, Kisfaludy út 3. I./4.

 

telefonszám: +36-30-6310007  e-mail: hatvaninemartonmargit@g mail.com   Honlap: telezold.hupont.hu

 

 1. A cég formája: Egyéni vállalkozó    

 2. Vállalkozói engedély száma: 6632824

 

OKÉV szám: 00332-2008     (A szolgáltatás teljesítéséhet a képzőszerv harmadik fél szolgáltatását is igénybe veheti!)

 

 1. Iskolavezető neve: Hatvaniné Marton Margit

 2. Az ügyfélfogadás helye: 5000 Szolnok, Szolnok Ispán krt. 9.fsz.10. Ideje: Csütörtök 8:30 – 16:30

 3. Telephely: nincs

 4. Az autósiskola az alábbi feltételekkel vállalja az Ön „A2” járműkategóriás képzését és vizsgára bocsátását:

 

A tanfolyamra jelentkezőknek „Jelentkezési lapot” kell kitölteni, amelyet a Képzőszerv térítésmentesen bocsát rendelkezésre. Az iskola vezetője ellenőrzi, hogy Ön megfelel-e a beiskolázási feltételeknek, a vizsgára bocsátás és a vezetői engedély kiadása nem ütközik-e akadályba. A tanfolyamra való beiskolázás Ön és a Képzőszerv közötti írásbeli szerződés alapján történik.  A tantermi oktatás helyett választani lehet e-learning elméleti képzési formát is.

 

 1. Az „A2” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni, kivéve, ha érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik más járműkategóriában.

 2. A tanfolyamra az vehető fel, aki „A2” kategória esetén 17,5. életévét betöltötte, megfelel egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek, nyilatkozik a jelentkezési lapon az alapfokú iskolai végzettség meglétéről, és hogy járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból nem alkalmatlan.

 

A tanuló vizsgára bocsájtásának feltételeit a közlekedési hatóság ellenőrzi. A vizsgák helyét és időpontját is a közlekedési hatóság jelöli ki.

 

Elméleti vizsgára az bocsátható,

 

 1. Aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.

 2. Aki megfelel az egészségügyi és közlekedésbiztonsági előírásoknak.

 3. Aki „A2” kategória esetén betöltötte az alábbi életkort: 17 év és 6 hónap.

 4. Aki a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az alapfokú iskolai végzettség meglétét, a vizsga megkezdése előtt hitelt érdemlő módon igazolja. Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

 5. Aki az igazgatási szolgáltatási díjat a képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette

 

Az elméleti tanfolyam kezdetétől 9-hónapon belül kell lenni az első elméleti vizsgára jelentkezésnek. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

 

Forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki:

 

 • Betöltötte, „A2” kategóriánál, a 18. évet.

 • Az elméleti tárgyból sikeresen levizsgázott.

 • A tanfolyam gyakorlati részét elvégezte, s ezt a képzőszerv igazolta.

 

A sikeres elméleti vizsgát követő 2 éven belül kell az összes vizsgát befejezni. Ellenkező esetben az addig teljesített vizsgák érvényüket vesztik!

 

Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.

 

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 

 1. A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása

 

A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása az alábbi módokon lehetséges:

 

 • a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

 • az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával,

 • külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint

 • a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi

 • Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

 1. a közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga, amely kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél tehető le.

 

Nem szükséges ezen igazolás akkor, ha rendelkezik az alábbi végzettséggel:

 

A 31/1992/XII./NM rendelet alapján:

 

 • Az Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,

 • Az Állatorvosi - Tudományi Egyetemen szerzett állatorvosi,

 • Védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornászi,

 • Egészségügyi szakoktatói,

 • Diplomás ápolói oklevéllel.

 

Továbbá minden olyan vizsgázó, aki január 1. után bármely járműkategóriában vezetői engedélyt vagy trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt, valamint segédmotor kerékpárra vagy lassú járművezetői igazolványt szerzett.

 

Továbbá aki 1969. július 1. és 1983. december 31. között szerzett trolibusz járművezetői engedélyt vagy „D” kategóriás vezetői engedélyt.

 

A nem említett szakképesítések elfogadásáról a NKH egyedi elbírálása alapján határoz.

 

A képzőszerv vállalja, hogy a tanulóval történő egyeztetés után az elsősegélynyújtó tanfolyamot megszervezi.

 

 

 

 1. A tanfolyamok kötelező óraszámai („A2” kategória)

 

Elmélet:

 

Közlekedési ism.

Vezetéselmélet

Műszaki ismeretek

Összesen

Tanórák hossza

20 óra

1 óra

1 óra

22 óra

45 perc

 

 

 

Vezetés gyakorlat: minimum 16 óra

 

Alapoktatás

 

Főoktatás

   

Tanórák hossza

 

Városi vezetés

országúti

alapoktatás

vizsga

 

17 óra

9 óra

2 óra

6 óra

1 óra

50 perc

 

 1. Járműhasználat:

 

Az összes elméleti vizsga sikeres letételét követően lehetőséget biztosítunk a gyakorlati vezetés megkezdésére. A gyakorlati vezetésre választható napszakokat az előírások figyelembe vételével a szakoktatóval kölcsönösen egyeztetni kell. Vezetésre bármely nap választható. Az oktatás Honda CBX550 típusú gépjárművel történik.

 

A nem üzemszerű használatból keletkezett kár megtérítését a károkozó köteles megtéríteni.

 

 1. A hiányzás pótlásának módja:

 

Aki a tanfolyam elméleti részénél kötelező óraszám 10 %-ánál kevesebbet hiányzott, a hiányzást önálló felkészüléssel pótolhatja. Ezt meghaladó hiányzás esetén az elméleti előadásokról történő hiányzások pótlására az elméleti tanárokkal egyeztetve, pótfoglalkozások biztosításával van lehetőség. A pótóra 1500Ft/óra. A gyakorlati oktatási óráról történő hiányzást pótolni kell. Ennek díja a mindenkori gyakorlati óradíj.

 

 1. Tandíjak: („A2” kategória): A befizetés a képzőszervnél vagy az oktatóknál történik számla ellenében.

 

Elméleti tandíj (tantermi)

Gyakorlati óradíj

e-learning tandíj

35 000 Ft

4000 Ft

35000Ft

 

Saját jármű esetén a gyakorlati órák díja: 3 500 Ft/ óra

 

Egyéb költségek: Elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíj: 7.900,- Ft

 

A nem üzemszerű használat során bekövetkezett kárt a kár okozója köteles megtéríteni.

 

A tandíj árából az iskola kedvezményeket adhat. A különböző utalványok, ajándékkártyák, akciók és kedvezmények össze nem vonhatók.

 

 1. Mentesítés: Elméleti foglalkozás alól felmentést kaphat az a tanuló, aki nem beszél magyarul, siket, mozgássérült, aki az iskolavezetővel egyeztetve külön foglalkozáson vehet részt.
  A számítógépes elméleti vizsga alóli felmentést írásban kell kérelmezni a vizsgabizottság vezetőjétől.

 2. Áthelyezés: A tanulónak joga van más képzőszervnél folytatni a képzést. Az áthelyezésről szóló kérelmet az iskolavezető 3 napos határidőn belül alá írja, és igazolja,  hogy a tanuló meddig jutott el a képzésben. A tanuló áthelyezésekor a tanulónak 10 000,-Ft-os adminisztrációs díjat kell fizetnie..

 3. Oktatási helyszínek:

 

      Elmélet-5000 Szolnok, Baross utca 47.

 

      Gyakorlat-Jász-Nagykun-Szolnok megye

 

 1. A pótórák igénylése: Pótórát a gyakorlati oktatóval egyeztetve lehet igénybe venni, adíja a mindenkori gyakorlati óradíj.

 2. Képzésfelügyelet: A képzés felügyeletét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztálya látja el. Címe: 5000 Szolnok, Indóház út 8. Tel: 56/422-603

 3. Vizsgázó joga és kötelessége: Vizsgázónak joga van a kiírt vizsga időpontban a vizsgán részt venni. Amennyiben saját hibáján kívül a vizsga elmaradna, vagy meghiúsulna, joga van vizsgadíj újbóli megfizetése nélkül új vizsga időpontot kérni. Vizsgázónak kötelessége a vizsga időpontjában pontosan kulturáltan megjelennie. Amennyiben a vizsgáról késne, vagy nem jelenne meg, új vizsga időpontot csak a vizsgadíj újbóli megfizetése után kap, kivéve, ha a hiányzását betegség okozta, és azt az orvos igazolja.  Nyilatkoznia kell, hogy a vizsgán alkohol, kábítószer, vagy nyugtatószer hatása alatt nem áll. Tudomásul veszi, hogy ha a vizsga eredményét bármilyen módón befolyásolni próbálja, az a vizsga azonnali befejezését jelenti, és az eseményről a vizsgabiztos jegyzőkönyvet állít ki.

 4. Vizsgadíjak és megfizetésük „A1” kategória

 

Közlekedési ismeretek:

4600 Ft

Járműkezelési vizsga:

4700 Ft

Forgalmi vizsga:

11000 Ft

 

A vizsgadíjat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály pénztárában kell befizetni, és a bizonylatot a képzőszervnél leadni. A tandíj árából az iskola kedvezményeket adhat. A különböző utalványok, ajándékkártyák, akciók és kedvezmények össze nem vonhatók.

 

 1. A vezetői engedély kiadása

 

A vezetői engedély kiadásának feltétele, hogy a vizsgázó a jogszabályban meghatározott vizsgatárgyakból megfeleljen, vagy azok teljesítése alól felmentést kapjon  A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

 

A vezetői engedélyt az Okmány iroda állítja ki. Külföldi állampolgárnak minimálisan 6 hónapi tartózkodási engedéllyel kell rendelkeznie.


 

Szolnok.2017. 09. 06

 

                                         Hatvaniné Marton Margit

 

     iskolavezető

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 10
Tegnapi: 21
Heti: 104
Havi: 411
Össz.: 16 421

Látogatottság növelés
Oldal: Tájékoztató Am, A1, A2
Telezöld Autós- Motoros Iskola - © 2008 - 2018 - telezold.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »